Engel. Hardsteen 80cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Kandelaar Paaskaars. Franse kalksteen. 80cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Doopvont. Franse kalksteen. 95cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Contrast van leven. Albast en speksteen. 10cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Schakel van leven, opengebroken, albast, 25 cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Geborgenheid, albast en speksteen, 30 cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Draagster van toekomst, zwarte albast 120 cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp De opgang, franse kalksteen, 200cm    Contact: &nbsp info@liobaklooster.nl &nbsp&nbsp&nbsp Tel: +31725061388 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp